De werkwijze
van KIEN

ambitie
Wij zijn een moeder & kind huis, gekoppeld aan ons gezin. Dit betekent dat wij een belangrijke voorbeeldfunctie hebben. Aan voorleven, ondersteunen waar nodig, een warm gezinsklimaat bieden, hecht KIEN veel waarde. Wij bieden maatwerk en kijken per moeder wat ze nodig heeft.

De methodiek van KIEN is dan ook eclectisch van aard, zodat we voor elke moeder een plan op maat kunnen maken. We gebruiken elementen van o.a. oplossingsgericht werken, signs of safety, Begeleid Ontdekkend Leren, contextueel werken en theorieën betreffende hechting (Bowlby, Ainsworth, Juffer, Weterings, Delfos e.a).

Signs of safety / oplossingsgericht werken

Het raamwerk afkomstig uit Signs of Safety /oplossingsgericht werken staat centraal in onze manier van werken met de moeders. Middels dit raamwerk worden de zorgen, de krachten en de doelen geïnventariseerd. Dit wordt samen met de moeders en hun familie en netwerk gedaan. Op deze wijze wordt draagvlak gecreëerd voor de doelen waaraan gewerkt dient te worden en wordt gekeken wie moeder kan ondersteunen op bepaalde vlakken.

In het raamwerk wordt ook stil gestaan bij het ‘statement of danger’, d.w.z wat is het ergst dat er kan gebeuren, de grootste zorg als alles blijft zoals het nu is. Dit wordt uitgevraagd om de moeders te laten zien waar hun inspanningen voor dienen, namelijk om dat te voorkomen. Op basis van het raamwerk wordt voor iedere moeder een individueel begeleidingsplan opgesteld.

icoon wekker
Wij helpen met de dagelijkse structuur

Begeleid ontdekkend leren

We werken niet met vaststaande fasen, omdat we maatwerk leveren. Daar waar de ene moeder een doel binnen een week kan halen, haalt de ander het pas na een maand. Het gaat er ons om of de moeders het op de langere termijn lukt om de doelen te behalen. Op deze wijze hopen wij de moeders minder snel ‘af te schrijven’, maar ze in hun eigen tempo en op hun eigen wijze te begeleiden richting verantwoorde opvoeders. Belangrijk daarbij is dat hun denkvermogen wordt uitgedaagd en uitgebreid. Wanneer de moeders zelf nadenken over oplossingen en ervaren dat er ook daadwerkelijk resultaat wordt geboekt, dan leren ze deze denkvaardigheden generaliseren naar andere situaties. Dit vergroot hun zelfstandigheid aanzienlijk. Dit is maatwerk.

Daar waar nodig, zullen we sturend optreden, maar zodra het verantwoord is, zullen we de moeders volgen en stimuleren zelf na te denken door (open)vragen te stellen (Begeleid Ontdekkend Leren). Voor alle moeders die bij ons wonen, streven we ernaar het perspectief na maximaal een jaar tot anderhalf jaar duidelijk te hebben.

Naast het raamwerk, dat bedoeld is voor het plan van aanpak, evaluaties etc., zullen wij voor elke moeder en haar kind(eren)aan dagelijkse verslaglegging doen. Dit om concreet in kaart te brengen welke stapjes de moeders maken, zodat hun leerbaarheid in kaart wordt gebracht. Leerbaarheid is van groot belang is om zelfstandig of begeleid hun kind(eren) groot te brengen en om zichzelf staande te houden in de maatschappij. Door de dagelijkse situaties te beschrijven, kunnen we ontdekken waar de moeders in zijn gegroeid. Deze informatie nemen we mee naar tussentijdse evaluaties om te beoordelen in hoeverre doelen zijn behaald. Op basis hiervan worden doelen dan wel opgeheven dan wel bijgesteld.

Gehechtheidsontwikkeling

We kijken niet alleen naar de ontwikkeling van de moeders maar ook naar die van de kinderen en omdat het meestal om jonge kinderen gaat, met name naar de gehechtheidsontwikkeling. Veilige gehechtheid is de basis van een gezonde verdere ontwikkeling, het is van wezenlijk belang dat de moeders hierin begeleid en ondersteund worden. De gezinshuisouders vervullen op dit vlak een belangrijke voorbeeldfunctie en begeleiden de moeders in het vergroten van hun sensitiviteit en responsiviteit richting hun kind.

Contextuele benadering

Kinderen en ouders zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden (contextuele benadering). Kinderen zijn loyaal aan hun ouders, wat er ook gebeurt. Hier moet oog voor zijn, zeker wanneer blijkt dat moeder en kind uiteindelijk niet bij elkaar kunnen blijven. Als blijkt dat dat het perspectief is, dan wil KIEN een proces op gang brengen waarin ouders leren omgaan met het feit dat anderen hun kind gaan opvoeden. Dit is van belang om loyaliteits- en hechtingsproblemen bij het kind te voorkomen. Emotionele toestemming van ouders om op te groeien in een pleeggezin verkleint de kans op loyaliteits –en hechtingsproblemen. Kinderen die deze toestemming van hun ouders ervaren, kunnen optimaal profiteren van de pleeggezinplaatsing.